Algemene voorwaarden, Privacy Policy, Statuten en Huishoudelijk Reglement

Door deze website te bezoeken komt u overeen dat u zich zult houden aan de hieronder vermelde bepaling en voorwaarden met betrekking tot het gebruik van deze website.

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Download de Statuten en het Huishoudelijk Reglement via de onderstaande link.

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden & Privacy Policy zijn het laatste bijgewerkt op: 14 mei 2018
Inhoudsopgave

Disclaimer
Aansprakelijkheid
Privacy Policy

Disclaimer
Niets op enige website van DCNemo.NL zal worden uitgelegd als verlening van een licentie of recht onder een van DCNemo.NL rechten of rechten van derden, noch expliciet noch impliciet, noch anderszins.

Hoewel de informatie op deze server aan iedereen wordt geleverd, houden wij het copyright op alle teksten en afbeeldingen. Dit betekent dat u tekst of de afbeeldingen niet mag doorgeven aan derden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DCNemo.NL; dat u de tekst of afbeelding niet mag wijzigen of hergebruiken voor andere zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DCNemo.NL; dat u de tekst of de afbeeldingen op dit systeem niet mag wijzigen of hergebruiken. U mag kopieën van de informatie uitprinten voor uw eigen persoonlijk gebruik; u mag de files uitsluitend voor uw persoonlijke gebruik opslaan op uw eigen computer; en u mag in uw eigen documenten hyperlinks aanbrengen naar de documenten op deze server.

DCNemo.NL behoudt zich tevens alle andere rechten voor, met inbegrip van het recht om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of correcties aan te brengen. U dient zich te onthouden van het verzenden of plaatsten onwettige, bedreigende, lasterlijke, obscene, aanstootgevende, opruiende, pornografische, laakbare of blasfemisch materialen, of materialen waarvan het verzenden of mailen gedrag zou leiden of waardoor op andere wijze een wet zou worden overtreden. DCNemo.NL zal volledige medewerking verlenen aan wetshandhavers of rechterlijke beschikkingen die DCNemo.NL verzoeken of verplichten de identiteit te onthullen van de persoon die dergelijke informatie of materialen plaatst of verzendt, of DCNemo.NL verzoeken of verplichten mee te helpen deze personen te identificeren. DCNemo.NL verplicht zich niet de informatie hierin te updaten.

De informatie, tekst, afbeeldingen en links hierin zijn geleverd door DCNemo.nL of derden-serviceverleners en dienen het gemak van haar leden. Deze website bevat links naar andere sites. Deze links zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruikers. DCNemo.NL heeft geen controle over, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud die aangetroffen wordt op externe sites die niet van DCNemo.NL zijn ("derden-site"). Links naar derden-sites vormen geen sponsorschap, ondersteuning of goedkeuring van deze sites of de inhoud van deze sites. Deze website kan inhoud bevatten die niet gegenereerd is door DCNemo.NL. DCNemo.NL is niet verantwoordelijk voor inhoud van derden.

Informatie op deze website mag niet worden gebruikt in reclame of publiciteit die verband houdt met de distributie van de informatie op of via links verbonden met deze website of enige andere server of "hot-linked" sites zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. DCNemo.NL en haar derde-serververleners doen geen uitspraken over, en geven geen garanties met betrekking tot, de nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid of geschiktheid van de informatie die hierin wordt verstrekt en zullen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik van deze informatie voor enig doel. De informatie wordt "ls zodanig" geleverd: zonder uitdrukkelijke of impliciete garantie. 

Het materiaal dat geleverd wordt op deze site is beschermd door de wet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Nederlandse Copyright wetten en internationale verdragen. DCNemo.NL verklaart niet dat informatie op deze site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere sites. Degenen die informatie van deze site gebruiken op andere sites doen dit op hun eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor naleving van de plaatselijke wetten, indien en voor zover van toepassing. 

De beheerder behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de beheerder de toegang tot de webpagina monitoren..

Aansprakelijkheid gebruik website
Het gebruik en het bekijken van deze website is voor uw eigen risico. Noch DCNemo.NL noch derde partijen die vermeld staan op deze website noch derde partijen die de site hebben ontwikkeld zijn aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen voortkomen uit uw toegang tot, of gebruik van, deze site. 

DCNemo.NL is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook (zoals computervirussen) aan uw computer of andere apparatuur, welke zou voortkomen uit uw gebruik van, toegang tot, of het downloaden van deze website. 

DCNemo.NL doet afstand van alle garantie met betrekking tot de informatie die gegeven wordt op deze website of andere sites met een "hot link" naar deze site. Met inbegrip van alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. DCNemo.NL zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, bijkomstige, speciale of indirecte schade, of gevolgschade of aanvullende schadevergoeding van welke aard dan ook als gevolg van gebruiksderving, verlies van data, omzet of winst, al dan niet op basis van een contract, nalatigheid of andere onrechtmatige handelingen, voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van, of verband houdend met het gebruik, het niet kunnen gebruiken van, de nauwkeurigheid of geschiktheid van deze informatie. 

Privcay Policy
Bij DCNemo.NL waarderen we onze leden en nemen we de stappen die nodig zijn om hun privacy te beschermen. Wanneer u onze website bezoekt en informatie opvraagt blijft u over het algemeen anoniem. We verzamelen uitsluitend op vrijwillige basis informatie van bezoekers van onze site en leggen uit hoe deze informatie zal worden gebruikt als het ons wordt gevraagd. Persoonlijke informatie kan het volgende omvatten: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Duikclub Nemo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Duikclub Nemo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden
Persoonsgegevens van leden worden door Duikclub Nemo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de activiteiten en/of uitnodigingen;
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Het lidmaatschap bij Duikclub Nemo;
 • Deelname aan (duik)activiteiten georganiseerd door Duikclub Nemo.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Duikclub Nemo de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Woonadres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Behaalde Duikbrevetten en Specialties;
 • Lidmaatschapnummer NOB;
 • Aantal duiken;
 • Datum van Duikmedische keuring.
Uw persoonsgegevens worden door Duikclub Nemo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. De persoonlijke informatie die we verzamelen gebruiken we binnen DCNemo.NL en is alleen voor goedgekeurde leden in te zien. We verkopen of verhuren geen persoonlijke informatie aan derden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Onze webserver verzamelt de domeinnamen van bezoekers aan onze site. Deze informatie wordt bewerkt om het aantal bezoekers, de gemiddelde bezoektijd, het aantal opgevraagde pagina's etc. vast te stellen. We gebruiken deze informatie om het gebruik van de site te meten en om de inhoud en waarde van onze site te kunnen verbeteren, respectievelijk te verhogen. Hierdoor kan onze server u herkennen en u beter van dienst zijn als u later weer een bezoek brengt aan onze website.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Duikclub Nemo raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Duikclub Nemo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens Duikclub Nemo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via het contactformulier met het onderwerp Privacy Policy.

Duikclub Nemo past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Duikclub Nemo raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Duikclub Nemo er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.